MENU
Logo Made in Germany WATEX 2018

غرفه آلمان

وزارت فدرال امور اقتصادی و انرژی درباره مشارکت های رسمی در برنامه نمایشگاه و نمایشگاههای بازرگانی جمهوری فدرال آلمان تصمیم می گیرد و از آن حمایت می کند.

علاوه بر مسائل بودجه ای و خط مشی، مشارکت فعالانه به نمایندگی از آلمان در نمایشگاههای بین المللی از اهمیت شایانی برخوردار است. در مذاکره ای دائمی با شرکت کنندگان بخش خصوصی، دایره نمایشگاههای تجاری و نمایشگاههای بین المللی/ملی وزارتخانه از فعالیتهای صادرات صنعت آلمان در بازارهای بین المللی حمایت می کند.

علاوه بر این، برنامه ریزی و پیاده سازی مشارکت آلمان در نمایشگاههای جهانی خارجی و مسائل سیاسی عمده مربوط به نمایشگاهها در آلمان به «دایره نمایشگاهها» مربوط می شود.

انجمن صنعت نمایشگاه تجاری آلمان، AUMA در مناسبات با پارلمان، وزارتخانه ها، مراجع قانونی و سایر سازمانها نمایندگی حقوق و منافع صنعت نمایشگاه را در سطح ملی و بین المللی به عهده دارد.

این مؤسسه برنامه رسمی نمایشگاهی آلمان در خارج را با ارتباط نزدیک با وزارت فدرال امور اقتصادی و انرژی و وزارت فدرال غذا و کشاورزی سازماندهی می کند.

به عنوان بخشی از این برنامه، دولت فدرال برای مشارکتهای آلمان در رویدادهای خارجی، و نیز برای حضور مستقل صنایع آلمان در خارج کمکهای مالی ارائه می کند.


www.bmwi.de
وزارت فدرال امور اقتصادی و انرژی

www.auma.de
انجمن صنعت نمایشگاه آلمان

 

سازمان دهنده شخصی شما

سازمان دهنده شخصی شما

چاپ فهرست
این سازمان دهنده شخصی شما برای مدیریت ارتباطات شما با عرضه کنندگان آلمانی است.